§ 1

Definicje

Regulamin składania zamówień serwisu info@homexpert24.nl zwany dalej „Regulaminem” operuje terminami oraz pojęciami, które należy rozumieć następująco:

 Home Expert 24 – nazwa własna – logotyp poprzez, który Wykonawca realizuje Usługi dla Sklepu w Serwisie.

 „Serwis”- platforma internetowa oparta funkcjonalnie na stronie  WWW. udostępnianą przez właściciela serwisu znajdującą się pod adresem URL http://info@homexpert24.nl oraz jej pod strony.

„Wykonawca”- właściciel Serwisu tj. GRUPA EUROTRADER321 Sp. z o.o., ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 19, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Sklep: Home Expert 24, A.J. Ciurysek, Margrietstraat 8, 1432HR Aalsmeer, KvK nr 69808201, BTW nr. Nl858020269B01, NL 18ingb0007932162, jako indywidualnie oznaczona na serwisie placówka handlowa umieszczającej swoje produkty w serwisie oraz świadczącej na mocy odrębnej umowy z Wykonawcą Usługi dostawy produktów na warunkach określonych w Regulaminie.

 „Użytkownik” - każdy internauta, składający Zamówienie.

„Zamówienie”- każdorazowa dyspozycja, zlecenie czy polecenie wyrażające chęć dokonania zakupu produktu złożone przez Użytkownika w Sklepie za pośrednictwem Serwisu.

„Produkty”- wszelkie artykuły znajdujące się w ofercie Sklepu.

§ 2

Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wykonawcę na rzecz Użytkowników polegających na umożliwieniu im zamawiania oraz kupowania za pośrednictwem Serwisu produktów znajdujących się w ofercie Sklepu i zawierania w tym przedmiocie przez Użytkowników umów ze Sklepem.

Wykonawca nie jest stroną umów zawieranych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu w przedmiocie zakupu oraz dostawy poszczególnych produktów znajdujących się w ofercie Sklepu. Stronami takich umów są Użytkownik oraz Sklep umieszczający produkty w serwisie.

Wykonawca udostępnia Użytkownikowi (Użytkownikom) Serwis umożliwiający zawieranie ze Sklepem umów w przedmiocie kupna/sprzedaży oraz dostawy poszczególnych Produktów. Wykonawca nie jest pośrednikiem w przekazywaniu oświadczeń woli Użytkownika i Sklepu.

Sklep realizuje zamówienia dokonane przez Klienta wyłącznie w strefach przypisanych. Dokonanie zamówienia ze wskazaniem adresu dostawy znajdującym się poza strefą jest niemożliwe i nie będzie przyjęte przez system.

Minimalna wartość zamówienia które zostaje przyjęte do realizacji wynosi 1 euro  (słownie: jeden euro) brutto.

§ 3

Aspekt techniczno-funkcjonalny

Do prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest:

posiadanie dostępu do sieci Internet,

korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki „cookies”,

posiadanie własnego adresu/konta poczty elektronicznej,

konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu muszą być własnością Klienta rejestrującego się w Serwisie.

W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie z Serwisu może być utrudnione lub niemożliwe. Za owe utrudnienia właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności.

Zabronione jest dodawanie przez Użytkownika do treści Zamówienia jakichkolwiek informacji naruszających obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub treści o charakterze reklamowym.

Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Serwisu.

§ 4

Warunki Dokonywania Zakupów

Klientami Sklepu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania pod warunkiem prawidłowej reprezentacji. Użytkownikami Serwisu, poza Klientami, mogą być także osoby, które ukończyły 13 rok życia, a nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w celu Rejestracji na Serwisie, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i/lub dostawy wraz z nazwą regionu (województwa), i miasta adresu e-mail (login), imię, nazwisko oraz numeru telefonu kontaktowego, oraz hasła.

Rejestracji osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, ale mogącej we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Klienta. W celu Rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny przewidziany dla osoby fizycznej, dodatkowo podając pełną nazwę (firmy) podmiotu rejestrowanego wraz z wskazaniem formy prawnej oraz adres jego siedziby wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), numer NIP.

Użytkownik, z chwilą uzyskania statusu zarejestrowanego użytkownika, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Serwis podanych danych osobowych wyłącznie dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem z Serwisu. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mu prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Użytkownik przyjmuje nadto do wiadomości, że niepodanie wymaganych danych, podanie niepełnych danych lub wprowadzanie w błąd w tym zakresie uniemożliwia realizację usługi.

Po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób zakończenia procesu Rejestracji i utworzenia konta Klienta co jest równoznaczne z możliwością rozpoczęcia korzystania z Serwisu. Po prawidłowym przeprowadzeniu Rejestracji Klient uzyskuje dostęp do systemy za pomocą adresu e mail (loginu) i hasła poprzez wypełnienie odpowiednich rubryk na stronie Serwisu. Za podanie nieprawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym i ich aktualność podczas składania zamówień odpowiedzialność ponosi podmiot dokonujący Rejestracji.

W każdym momencie od zakończenia procesu Rejestracji Użytkownik może wyrejestrować się z Serwisu używając do tego dedykowanej aplikacji w Serwisie.

Wykonawca ma prawo do wyrejestrowania Użytkownika w sytuacji naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.  Wykonawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone.

Użytkownik nie ma możliwości dokonywania Rejestracji wielu kont na jednym adresie e mail. Użytkownik który nie przeprowadził prawidłowo procesu Rejestracji nie może korzystać z zakupów produktów dokonanych przez Internet. Użytkownikowi nie wolno korzystać z kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta nie mogą być przedmiotem obrotu w szczególności zbycia, zastawu itp..

§ 5

Informacje o produktach

Zamieszczone na Serwisie informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, kaloryczność, waga opakowania, daty ważności itp. pochodzą od producentów produktów. Sklep dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne. Prezentowana w serwisie data ważności produktu jest najkrótszą datą danego produktu będącego na stanie magazynu Sklepu. Daty ważności produktów faktycznie dostarczonych mogą różnić się od tych wyświetlanych na stronie w związku z rotacją produktów w magazynie i wybranym dniem dostawy.

§ 6

Zamówienia

Przedmiotem Zamówień mogą być Produkty, znajdujące się w zaproszeniu do składania ofert prezentowanym przez Sklep za pośrednictwem Serwisu.

Dostępne Produkty prezentowane przez Sklepy za pośrednictwem Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są jedynie zaproszeniem do składania ofert przez Użytkowników. Ceny zawarte w cennikach Sklepu zawierają podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Zakupów Produktów może dokonywać Klient po zalogowaniu się do systemu z użyciem adresu e-mail i hasła. Użytkownik składa Zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego na pod stronie Serwisu. W formularzu należy podać: imię, nazwisko, adres dostawy, telefon oraz adres mailowy.

Użytkownik powinien wybrać Produkt, który będzie zamawiał, jak również formę płatności.

Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Dodaj". Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” powoduje wysłanie Zamówienia do Sklepu. Stanowi ono ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego i jest przesyłane przez system Serwisu wraz z koniecznymi do realizacji Zamówienia danymi osobowymi Użytkownika do wybranego przez niego Sklepu. Skutkiem prawnym ostatecznego potwierdzenia Zamówienia jest dokonanie zakupu przez Klienta Produktów i konieczność zapłaty. Potwierdzenie Zamówienia oznacza zawarcie umowy oraz akceptacje przez Klienta warunków finansowych widocznych przy potwierdzaniu Zamówienia. Po otrzymaniu przez Użytkownika od Sklepu informacji o przyjęciu Zamówienia między Użytkownikiem a Sklepem zostaje zawarta umowa w przedmiocie dostawy Produktu/Produktów.

§ 7

Dostawa i odbiór

Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało m.in. numer zamówienia. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.

Użytkownik/Klient zobowiązany jest by utrzymywać swój login i hasło w tajemnicy oraz zobowiązany jest pilnować by składane zamówienia zakupów Produktów z jego Konta nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami polskiego prawa.

Po dokonaniu potwierdzenia zamówienia przez Klienta system wyświetli wskazany przez klienta adres dostawy wraz z wskazanym numerem telefonu celem ostatecznej akceptacji i wprowadzeniu ewentualnych korekt. Zatwierdzając ostatecznie zamówienie Klient potwierdza dane zawarte w zamówieniu warunki finansowe oraz adres dostawy.

Sklep realizuje dostawę Produktów na adres wskazany przez Klienta w prawidłowo wypełnionym zamówieniu na swój własny koszt z użyciem swoich przedstawicieli.

Termin realizacji dostawy uzależniony jest od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy.

Dostawy realizowane są we wszystkie dni robocze (poniedziałek - sobota) w godzinach 8:00 – 21:00. Dostępne terminy dostaw określone są każdorazowo w procesie akceptacji zamówienia.

Sklep nie realizuje zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy.

Sklep zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie można zarezerwować terminu dostawy.

Sklep nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wybranym przez Klienta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.

Sklep zastrzegają sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadkach gdy: (a) istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Klienta, (b) zamówienia nie udało się potwierdzić, (c) Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy we wskazanym przedziale godzinowym, pracownik podejmuje próbę kontaktu z Klientem drogą telefoniczną. Jeśli możliwe będzie ustalenie nowego terminu dostawy Klient poniesie dodatkową opłatę za dostawę.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, które z przyczyn leżących po stronie Klienta staną się niemożliwe do późniejszego użytku (produkty łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp.). Klient zobowiązany jest do uiszczenia zapłaty za produkty, których jakość wyraźnie się pogorszyła z jego winy.

 

§ 8

Płatności

Ceny podane w zamówieniu internetowym zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT. Jakiekolwiek zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone.

W momencie dostawy dostawca wręczy wraz z zamówionymi produktami paragon fiskalny. W przypadku gdy Klient życzy sobie otrzymać fakturę VAT musi podać wszystkie niezbędne dane a uwagę o takim życzeniu umieścić w polu na dodatkowe informacji i życzenia Klienta.

Użytkownicy mogą płacić za składane Zamówienia:

gotówką, bezpośrednio do rąk dostawcy w chwili odbioru przedmiotu Zamówienia,

kartą płatniczą u dostawcy w chwili odbioru przedmiotu Zamówienia, o ile Sklep posiada mobilny terminal i akceptuje taką formę płatności,

w formie płatności internetowych za pośrednictwem dostępnych w Serwisie systemów płatności o ile Sklep akceptuje taką formę płatności.

Płatność internetowa jest uznana za dokonaną w momencie otrzymania przez Sklep potwierdzenia akceptacji transakcji przez dostawce usług płatniczych pośredniczącego w danej konkretnej operacji transferu środków płatniczych

§ 9

Reklamacje

Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy biuro@jbtrade.eu lub pocztą bezpośrednio na adres Sklepu podany w Serwisie. W tytule wiadomości e-mail należy podać słowo „Reklamacja”.

Reklamacja powinna zawierać opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji, numer Zamówienia, jeżeli jest ono jej przedmiotem oraz dane Użytkownika: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres poczty elektronicznej.

Wykonawca przekazuje reklamacje do Sklepu najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od jej otrzymania. Sklep rozpatruje ją w terminie 10 dni od dnia otrzymania.

Informacja o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi na podany adres poczty elektronicznej, a w przypadku zgłoszenia reklamacji pocztą na adres zamieszkania Użytkownika, chyba że podał również swój adres poczty elektronicznej.

§ 10

Odstąpienie od umowy

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sklepu, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Serwis został poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

umowy zawartej na aukcji publicznej.

§ 11

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w  życie z dniem 03,12,2017

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów są zastrzeżone.

Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.

Z elementów Serwisu można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 880), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. z dnia 26 czerwca 2003 r., Dz.U. Nr 153, poz. 1503).

Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach zmian, w szczególności kopiowanie, modyfikowanie w jakiejkolwiek sposób Serwisu w całości lub w części.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 9 czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) Klient zobowiązany jest do niedostarczania danych o charakterze bezprawnym.

Wykonawca zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie podanym w nowym Regulaminie opublikowanym na stronie Serwisu.

W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Załącznik do Regulaminu - Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 922), jest  GRUPA EUROTRADER321 Sp. z o.o. (zwany dalej "Operatorem").

Operator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Operator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a także zabezpieczenia o charakterze programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych. W szczególności Operator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Operator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celu wykonania przez Operatora usług w ramach Serwisu

Dane osobowe Użytkowników mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane osobowe przetwarzane są również za zgodą Użytkowników w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Operatora (w tym Serwisu), a także świadczeniem usług przez Operatora. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Dla założenia Konta wymagane jest podanie danych wymienionych odpowiednio w Regulaminie. Dla złożenia Zamówienia przez Użytkowników nie posiadających Konta wymagane jest podanie danych wymienionych odpowiednio w Regulaminie.

Operator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Operator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Operatora danych osobowych innemu niż Operator administratorowi danych.

W przypadku gdy Użytkownik korzystał z Serwisu w sposób niezgodny z przepisami prawa lub Regulaminem Serwisu, w szczególności nie zrealizował wszystkich zawartych umów - dane Użytkownika mogą zostać zachowane m.in. w celu ustalenia odpowiedzialności i uniemożliwienia dalszego niedozwolonego korzystania z usług Operatora. Podstawą zachowania danych osobowych jest art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W przypadku uzyskania przez Operatora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Operator może przetwarzać dane osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. Operator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników serwisu.

Operator wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników oraz innych osób odwiedzających Serwis zbierane w trakcie połączeń internetowych z Serwisem w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Operator informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu używane są przez Operator pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze osób korzystających z Serwisu, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych ich potrzeb i preferencji, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Uzyskane przez Operatora informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym korzystającym z Serwisu. Korzystający z Serwisu w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Operator informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie z Serwisu może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.